Menu

Statut

Statut

Fundacji Tradycja i Przyszłość

 

 

1 Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. z 2020r. poz. 2167 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu
 2. Fundacja posługiwać się będzie nazwą „ Tradycja i Przyszłość”.
 3. Fundacja została ustanowiona przez Mariana Pyrka oraz Michała Hanke zwanych dalej Fundatorami aktem notarialnym z dnia 12 kwietnia 2022r.
 4. Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji.
 5. Ministrem właściwym dla Fundacji jest Minister Zdrowia

 

§ 2

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji są Pabianice.

 

§ 4

Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a także w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów poza jej granicami.

 

§ 5

Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy, a także używać znaku graficznego w celu odróżnienia się od innych podobnych podmiotów.

 

§ 6

Zmiany statutu dokonują jednomyślną decyzją Rada Fundacji.

 

§ 7

Fundatorzy mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

 

2 Cele Fundacji

 

§ 8

Głównym celem Fundacji jest udzielanie wsparcia osobom które ze względu na swój stan zdrowia oraz wiek wymagają pomocy. W ramach celu głównego celami szczegółowymi są:

  1. Prowadzenie placówek pobytu dziennego oraz całodobowych ośrodków opieki nad osobami w podeszłym wieku;
  2. prowadzenie i promowanie działań w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz wspieranie ich rodzin i opiekunów;
  3. prowadzenie działań w zakresie pomocy w szeroko rozumianej rehabilitacji; w szczególności prowadzenie placówek terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, w tym klubów i świetlic integracyjnych.

 

§ 9

Oprócz celu głównego celami Fundacji są także zadania z zakresu:

 1. Rozwoju    świadomości    narodowej    i    obywatelskiej        w    szczególności propagowanie historii i kultury regionalnej;
 2. przybliżanie wiedzy o wybitnych postaciach oraz o osobach zasłużonych dla lokalnej społeczności,
 1. zapoznawanie społeczeństwa w szczególności młodzieży z opartą na wynikach najnowszych badań wiedzą historyczną,
 2. działania w zakresie nauki, edukacji i wychowania
 3. działalność na rzecz rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury oraz opieka nad miejscami upamiętniającymi ważne wydarzenia w historii kraju,
 4. wspieranie lokalnych artystów, w szczególności malarzy, poetów, pisarzy, muzyków wywodzących się z ziemi łódzkiej lub na tych terenach tworzących
 5. kultywowanie regionalnych zwyczajów i regionalnego dorobku kulturowego,
 6. rozpowszechnianie informacji o regionalnej kulturze z szczególnym uwzględnieniem wkładu jaki w rozwój kultury regionalnej wnieśli przedstawiciele różnych wyznań i narodowości.
 7. zbieranie oraz upowszechnianie wiedzy o losach obywateli polskich w szczególności w okresie II wojny światowej oraz w okresie powojennym zwłaszcza w latach 1945-1956,
 8. prowadzenie zajęć mających na celu organizowanie kultury fizycznej, propagowanie sportu i zdrowego trybu życia.

 

§ 10

     Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Tworzenie i prowadzenie placówek opieki domowej, pobytu dziennego oraz całodobowej opieki w zakresie opieki nad osobami starszymi;
 2. prowadzenie placówek terapeutycznych zajmujących się rehabilitacją osób starszych oraz osób niepełnosprawnych;
 3. prowadzenie świetlic integracyjnych;
 4. prowadzenie szkoleń oraz innych form edukacyjnych i wychowawczych;
 5. organizowanie konferencji, koncertów, prelekcji, sympozjów, wykładów, dyskusji, wystaw, wernisaży oraz wieczorków autorskich;
 6. organizowanie spotkań ze świadkami i uczestnikami wydarzeń historycznych,
 7. opracowywanie i wydawanie publikacji historycznych i kulturalnych;
 8. wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne innych organizacji i instytucji realizujących cele zgodne z tymi wskazanymi w statucie,
 9. organizowanie konkursów dla młodzieży,
 10. organizowanie imprez o charakterze sportowym,
 11. upamiętnianie wybitnych postaci oraz ważnych wydarzeń historycznych,
 12. prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej związanej z celami Fundacji,
 13. współdziałanie z innymi podmiotami zarówno krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 14. prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

3 Działalność gospodarcza

 

§ 1

 

       Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów.

 

§ 12

 1. Decyzję o sposobie i zakresie prowadzonej działalności gospodarczej a także o momencie jej rozpoczęcia podejmuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu opinii Rady Fundacji.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

 

  1. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
  2. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
  3. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z)
  4. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)
  5. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z)
  6. Działalność   agentów    zajmujących   się    sprzedażą    maszyn,    urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z)
  7. Działalność   agentów    specjalizujących   się    w    sprzedaży    pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)
  8. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)
  9. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)
  10. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z)
  11. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z)
  12. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z)
  13. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
  14. Pozostała    sprzedaż    detaliczna    prowadzona    poza    siecią    sklepową straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
  15. Działalność wydawnicza (PKD 58.1)
  16. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59)
  17. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
  18. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami (PKD 68)
  19. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
  20. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
  21. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
  22. Wynajem    i    dzierżawa    pozostałych    maszyn,    urządzeń    oraz    dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 77.39.Z)
  23. Usługi na rzecz całego społeczeństwa (PKD 84.2)
  24. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
  25. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
  26. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87) aa) Pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88)

bb) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0)

cc) Działalność Bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91.1)

dd) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93)

ee) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04. Z) ff) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD

96.09.Z)

 

4 Majątek Fundacji

 

§ 13

 

       Majątkiem Fundacji jest fundusz Fundacji oraz dochody Fundacji.

 

 

§ 14

 

       Fundusz w kwocie 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) wniesiony przez Fundatorów składa się z:

 1. 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) przeznaczonych na działalność statutową
 2. 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) przeznaczonych na działalność gospodarczą.

 

 

§ 15

 

      Dochody Fundacji stanowią:

 1. spadki, zapisy, darowizny, subwencje oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne;
 2. wpłaty Fundatorów;
 3. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. dochody z nieruchomości i ruchomości należących do Fundacji;
 5. wpływy pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych, depozytów bankowych i odsetek oraz z papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
 6. fundusze z Unii Europejskiej;
 7. dochody z działalności gospodarczej Fundacji, o ile Fundacja rozpocznie jej prowadzenie;
 8. innych źródeł zgodnych z obowiązującym prawem

 

 

§ 16

 

      W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

 

 

§ 17

 

      Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizowanie jej zadań statutowych oraz pokrycie kosztów jej działania

 

 

§ 18

 

       Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za podjęte zobowiązania.

 

 

5 Zarząd

 

 

§ 19

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem jest organem realizującym misję statutową, zarządza majątkiem oraz reprezentuje Fundację.

 

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji.

 

 

§ 21

Zarząd liczy od jednej do trzech osób.

 

 

§ 22

Pracami Zarządu kieruje jego Prezes. Prezesa Zarządu wybierają spośród siebie członkowie Zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego osoba ta pełni funkcję Prezesa Fundacji.

 

 

§ 23

Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu oraz określa termin i porządek obrad

 

 

§ 24

W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku uzyskania równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 25

 

Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

 

 

§ 26

 1. Skład Zarządu powołuje jednomyślną uchwałą Rada Fundacji
 2. W skład Zarządu może być powołany Fundator.
 3. W skład Zarządu nie może być powołany członek Rady Fundacji.

 

§ 27

Członkowie Zarządu mogą pełnić swoją funkcję przez więcej niż jedną kadencję.

 

 

§ 28

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Fundację poprzez zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Wynagrodzenie oraz warunki zatrudnienia członków Zarządu określa Rada Fundacji.

 

 

§ 29

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes. Prezes Zarządu może upoważnić do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji innego członka Zarządu.

 

 

§ 30

Członkostwo z Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:

 1. upływu kadencji,
 2. śmierci członka Zarządu,
 3. złożonej pisemnej rezygnacji przekazanej na ręce członka Rady Fundacji

 

 

6 Rada Fundacji

 

 

§ 31

Rada Fundacji zwana dalej Radą jest kolegialnym organem nadzorczym i doradczym.

 

 

 

§ 32

Rada składa się z dwóch do czterech członków.

 

 

§ 33

Członków Rady powołują jednomyślnie Fundatorzy

 

 

§ 34

 1. Członków Rady powołuje się na czas nieoznaczony.
 2. W skład Rady może być powołany Fundator.

 

§ 35

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

 

 

§ 36

Członkom Rady Fundacji może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie zostaje określone przez Fundatorów.

 

 

§ 37

Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem spraw do których wymagana jest jednomyślność.

 

 

§ 38

Rada podejmuje jednomyślnie uchwałę w sprawach:

  1. powołania Zarządu Fundacji;
  2. podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji.

 

 

§ 39

 1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb
 2. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, w formie bezpośredniego zwrócenia się do członków Rady z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołania posiedzenia rady najpóźniej w terminie 30 dni przed upływem kadencji Zarządu Fundacji.
 4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu jak również inne osoby zaproszone przez członków Rady.
 5. Każdy z członków Rady ma uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności Fundacji.

 

§ 40

 

      Rada reprezentuje Fundację w stosunkach z Zarządem. W szczególności zawiera z członkami Zarządu umowę o pracę lub          umowy cywilnoprawne.

 

 

§ 41

 

       Do uprawnień Rady przede wszystkim należy:

  1. sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji
  2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd
  3. opiniowanie na wniosek Zarządu kierunków i programów działania Fundacji

 

 

§ 42

 

        Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

 1. śmierci członka Rady
 2. złożenia pisemnej rezygnacji przekazanej na ręce Fundatorów
 3. odwołania na skutek jednomyślnej decyzji Fundatorów w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne.

 

 

7 Postanowienia końcowe

 

 

§ 43

Zasady działania Fundacji i tryb podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych w Statucie ustala Zarząd

 

§ 44

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku zrealizowania celów do których została powołana lub wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Fundacja ulega likwidacji w przypadku nie powołania statutowych organów Fundacji.

 

 

§ 44

 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji lub Fundatorzy
 2. Likwidatorów Fundacji powołują oraz odwołują Fundatorzy.

 

 

§ 45

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany wybranej organizacji realizującej cele zbliżone z celami Fundacji.

 

 

Design and development by Front-King

Regulamin

Polityka prywatności

Numer Konta Zbiórki Na Zrzutka.pl: 

22 1020 3437 0000 1102 0256 7683 

Numer Konta Fundacji: 

17 1020 3437 0000 1302 0256 7675

Na Cele Statutowe Fundacji

KRS: 0000977314

Wesprzyj Nas